دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام
رتبه های دو رقمی و سه رقمی آزمون سراسری
رتبه های برتر درسی
رتبه های برتر درسی
دو تن ازقبول شدگان المپیاد درسی امسال

راهیافتگان به مرحله دوم المپیاد امسالراهیافتگان به مرحله دوم المپیاد امسال

سامان دهقان ( شیمی )
علی حلاج (شیمی)
ایلیا صفرنژاد (رایانه)
محمد سجاد صرام(زیست )

کانال مدرسه در پیام رسان سروشکانال مدرسه در پیام رسان سروش

بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)