دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام
رتبه های دو رقمی و سه رقمی آزمون سراسری
رتبه های برتر درسی

آقای امیر پارسا خدابنده این قصیده را سروده استآقای امیر پارسا خدابنده این قصیده را سروده است