دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام
رتبه های دو رقمی و سه رقمی آزمون سراسری
رتبه های برتر درسی

کانال این مدرسه در پیامرسان سروشکانال این مدرسه در پیامرسان سروش

بنیاد امام محمدباقر عبنیاد امام محمدباقر ع