دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام
ردیف

نام کلاس

کلاسها بر  اساس حروف الفبا

لینک کلاس های مجازی


1

کلاس دهم ریاضی الف

الف     تا     ش

http://45.129.37.228/r10-1


2

کلاس دهم ریاضی ب

ص     تا      و

http://45.129.37.228/r10-2


3

کلاس دهم تجربی الف

الف     تا     چ

http://45.129.37.228/t10-1


4

کلاس دهم تجربی ب

ح      تا     ظ 

http://45.129.37.228/t10-2


5

کلاس دهم تجربی ج

ع       تا     ی

http://45.129.37.228/t10-3


6

کلاس یازدهم ریاضی الف

الف     تا      ع

http://45.129.37.228/r11-1


7

کلاس یازدهم ریاضی ب

ع       تا      ی

http://45.129.37.228/r11-2


8

کلاس یازدهم تجربی الف

الف     تا      د

http://45.129.37.228/t11-1


9

کلاس یازدهم تجربی ب

د       تا       ع

http://45.129.37.228/t11-2


10

کلاس یازدهم تجربی ج

ف     تا       ی

http://45.129.37.228/t11-3


11

کلاس دوازدهم ریاضی الف

الف    تا       ر

http://45.129.37.228/r12-1


12

کلاس دوازدهم ریاضی ب

ز     تا       ک

http://45.129.37.228/r12-2


13

کلاس دوازدهم ریاضی ج

ک    تا      ه

http://45.129.37.228/r12-3


14

کلاس دوازدهم تجربی الف

الف    تا     خ

http://45.129.37.228/t12-1


15

کلاس دوازدهم تجربی ب

د      تا       ق

http://45.129.37.228/t12-2


16

کلاس دوازدهم تجربی ج

ق     تا      ن

http://45.129.37.228/t12-3


پیامرسان مدرسهپیامرسان مدرسه

بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)

رتبه های دو رقمی و سه رقمی آزمون سراسری
رتبه های برتر درسی
رتبه های برتر درسی
دو تن ازقبول شدگان المپیاد درسی امسال