دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام
رتبه های دو رقمی و سه رقمی آزمون سراسری
رتبه های برتر درسی
رتبه های برتر درسی
دو تن ازقبول شدگان المپیاد درسی امسال

پیامرسان مدرسهپیامرسان مدرسه

بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)بنیاد فرهنگی امام محمد باقر(ع)