دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

آمار و احتمال ( معیارهای گرایش به مرکز درس2-فصل سوم 1 ) آقای امیریآمار و احتمال ( معیارهای گرایش به مرکز درس2-فصل سوم 1 ) آقای امیری

آمار و احتمال ( معیارهای گرایش به مرکز درس2-فصل سوم 2 ) آقای امیریآمار و احتمال ( معیارهای گرایش به مرکز درس2-فصل سوم 2 ) آقای امیری

آمار و احتمال ( شاخص های آماری(هندسی)-معیارها-گرایش به مرکز 1 ) آقای امینیآمار و احتمال ( شاخص های آماری(هندسی)-معیارها-گرایش به مرکز 1 ) آقای امینی

آمار و احتمال ( شاخص های آماری(هندسی)-معیارها-گرایش به مرکز 2 ) آقای امینیآمار و احتمال ( شاخص های آماری(هندسی)-معیارها-گرایش به مرکز 2 ) آقای امینی