دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

آدرس : اصفهان-خیابان مشتاق دوم (سلمان فارسی)- نرسیده به بیمارستان چمران- سمت چپ  اول خیابان 

عارف

تلفن های تماس:
03132600941
03132600944