دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

( مهاجرت و تقسیمات کشوری 1) :آقای مدرس( مهاجرت و تقسیمات کشوری 1) :آقای مدرس

( مهاجرت و تقسیمات کشوری 2) :آقای مدرس( مهاجرت و تقسیمات کشوری 2) :آقای مدرس

( مهاجرت و تقسیمات کشوری3) :آقای مدرس( مهاجرت و تقسیمات کشوری3) :آقای مدرس

جغرافی :(جمعیت)آقای مدرسجغرافی :(جمعیت)آقای مدرس