دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

ریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 1) آقای ذاکر زادهریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 1) آقای ذاکر زاده

ریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 2) آقای ذاکر زادهریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 2) آقای ذاکر زاده

ریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 3) آقای ذاکر زادهریاضی (حل تمرین های حد و پیوستگی 3) آقای ذاکر زاده

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 1 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 1 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 2 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 2 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 3 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 3 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 4 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 4 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 5 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 5 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 6 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 6 ) آقای احمدی

ریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 7 ) آقای احمدیریاضیات تجربی (حد و پیوستگی 7 ) آقای احمدی