دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

عربی ( درس 8 و حل تمرین ها 1 ) آقای شفیعیعربی ( درس 8 و حل تمرین ها 1 ) آقای شفیعی

عربی(قواعد درس هشتم 1) : آقای شفیعیعربی(قواعد درس هشتم 1) : آقای شفیعی

عربی(قواعد درس هشتم 2) : آقای شفیعیعربی(قواعد درس هشتم 2) : آقای شفیعی

عربی ( درس 8 و حل تمرین ها 2 ) آقای شفیعیعربی ( درس 8 و حل تمرین ها 2 ) آقای شفیعی

عربی(قواعد درس هشتم 3) : آقای شفیعیعربی(قواعد درس هشتم 3) : آقای شفیعی