دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

عربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 2 ) آقای علی اکبریعربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 2 ) آقای علی اکبری

عربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 1 ) آقای علی اکبریعربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 1 ) آقای علی اکبری

عربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 3 ) آقای علی اکبریعربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 3 ) آقای علی اکبری

عربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 4 ) آقای علی اکبریعربی (درس 7-آموزش و حل تمرین 4 ) آقای علی اکبری

درس هفتم : آقای رحیمیدرس هفتم : آقای رحیمی