دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

شیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 4 ) آقای باقریشیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 4 ) آقای باقری

شیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 1 ) آقای باقریشیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 1 ) آقای باقری

شیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 3 ) آقای باقریشیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 3 ) آقای باقری

شیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 2 ) آقای باقریشیمی ( گروه عاملی استری-واکنش استری-هیدرولیزوآمین 2 ) آقای باقری

شیمی  (سینتیک ومقدمه پوشاک 1 ) آقای موسویشیمی (سینتیک ومقدمه پوشاک 1 ) آقای موسوی

شیمی  (سینتیک ومقدمه پوشاک 2 ) آقای موسویشیمی (سینتیک ومقدمه پوشاک 2 ) آقای موسوی

شیمی  (سینتیک ومقدمه پوشاک 3 ) آقای موسویشیمی (سینتیک ومقدمه پوشاک 3 ) آقای موسوی