دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

شیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 3 )آقای کهن سالشیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 3 )آقای کهن سال

شیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 1 )آقای کهن سالشیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 1 )آقای کهن سال

شیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 2 )آقای کهن سالشیمی ( فصل 3-محلولها -مفاهیم معیار و غلظت 2 )آقای کهن سال

شیمی (استوکیومتری 2) آقای کهنسالشیمی (استوکیومتری 2) آقای کهنسال

شیمی (استوکیومتری 3) آقای کهنسالشیمی (استوکیومتری 3) آقای کهنسال

شیمی (استوکیومتری 1) آقای کهنسالشیمی (استوکیومتری 1) آقای کهنسال

شیمی (استوکیومتری 4) آقای کهنسالشیمی (استوکیومتری 4) آقای کهنسال

حل تمرین های غلظت محلول : آقای مسعودیحل تمرین های غلظت محلول : آقای مسعودی

شیمی (رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی نیروی بین ملکولی 1 ) آقای مسعودیشیمی (رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی نیروی بین ملکولی 1 ) آقای مسعودی

شیمی (رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی نیروی بین ملکولی 2 ) آقای مسعودیشیمی (رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی نیروی بین ملکولی 2 ) آقای مسعودی

شیمی (نامگذاری و فرمول نویسی  3 ) آقای مسعودیشیمی (نامگذاری و فرمول نویسی 3 ) آقای مسعودی

شیمی (نامگذاری و فرمول نویسی  1 ) آقای مسعودیشیمی (نامگذاری و فرمول نویسی 1 ) آقای مسعودی

شیمی (نامگذاری و فرمول نویسی  2 ) آقای مسعودیشیمی (نامگذاری و فرمول نویسی 2 ) آقای مسعودی