دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

فارسی ( روانخوانی صفحه 128-درس 17-درس 18 و نیایش پایانی 1) آقای زارع زادهفارسی ( روانخوانی صفحه 128-درس 17-درس 18 و نیایش پایانی 1) آقای زارع زاده

فارسی ( روانخوانی صفحه 128-درس 17-درس 18 و نیایش پایانی 2) آقای زارع زادهفارسی ( روانخوانی صفحه 128-درس 17-درس 18 و نیایش پایانی 2) آقای زارع زاده

فارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 1 ) : آقای معماریفارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 1 ) : آقای معماری

فارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 2 ) : آقای معماریفارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 2 ) : آقای معماری

فارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 3 ) : آقای معماریفارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 3 ) : آقای معماری

فارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 4 ) : آقای معماریفارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 4 ) : آقای معماری

فارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 5 ) : آقای معماریفارسی (درس چهاردهم ادبیات داستانی 5 ) : آقای معماری

فارسی (قصه عینکم - خاموشی دریا- خوان عدل 1 )آقای نبویفارسی (قصه عینکم - خاموشی دریا- خوان عدل 1 )آقای نبوی

فارسی (قصه عینکم - خاموشی دریا- خوان عدل 2 )آقای نبویفارسی (قصه عینکم - خاموشی دریا- خوان عدل 2 )آقای نبوی