دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

(القای مغناطیسی و حل تمرین ) آقای روستا زاده(القای مغناطیسی و حل تمرین ) آقای روستا زاده

خود القاییخود القایی

انرژی ذخیره شده در القاگرانرژی ذخیره شده در القاگر

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 5 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 5 ) آقای روستا زاده

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 1 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 1 ) آقای روستا زاده

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 3 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 3 ) آقای روستا زاده

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 4 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 4 ) آقای روستا زاده

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 2 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 2 ) آقای روستا زاده

فیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 6 ) آقای روستا زادهفیزیک (مبحث الکترومغناطیس-قانون فاراد 6 ) آقای روستا زاده