دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

فرآیند هم دما 1 : آقای بهرامیانفرآیند هم دما 1 : آقای بهرامیان

فرآیند هم دما 2 : آقای بهرامیانفرآیند هم دما 2 : آقای بهرامیان

فرآیند هم دما 3 : آقای بهرامیانفرآیند هم دما 3 : آقای بهرامیان

فرآیند هم دما 4 : آقای بهرامیانفرآیند هم دما 4 : آقای بهرامیان

فیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 1) : آقای بهرامیانفیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 1) : آقای بهرامیان

فیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 2) : آقای بهرامیانفیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 2) : آقای بهرامیان

فیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 3) : آقای بهرامیانفیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 3) : آقای بهرامیان

فیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 3 ) آقای بهرامیانفیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 3 ) آقای بهرامیان

فیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 4 ) آقای بهرامیانفیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 4 ) آقای بهرامیان

فیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 2 ) آقای بهرامیانفیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 2 ) آقای بهرامیان

فیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 4) : آقای بهرامیانفیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 4) : آقای بهرامیان

فیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 1 ) آقای بهرامیانفیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 1 ) آقای بهرامیان

فیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 5) : آقای بهرامیانفیزیک رشته ریاضی(قانون گازها 5) : آقای بهرامیان

فیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 5 ) آقای بهرامیانفیزیک (فصل 5-فرآیند هم حجم و هم فشار 5 ) آقای بهرامیان

فیزیک ( ماشین های گرمایی و بررسی چرخه های آن 2) آقای نجار نژادفیزیک ( ماشین های گرمایی و بررسی چرخه های آن 2) آقای نجار نژاد

فیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 1) آقای نجار نژادفیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 1) آقای نجار نژاد

فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 1)فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 1)

فیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 2) آقای نجار نژادفیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 2) آقای نجار نژاد

فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 2)فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 2)

فیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 3) آقای نجار نژادفیزیک ( ترمودینامیک وتحول های خاص 3) آقای نجار نژاد

فیزیک ( ماشین های گرمایی و بررسی چرخه های آن 1) آقای نجار نژادفیزیک ( ماشین های گرمایی و بررسی چرخه های آن 1) آقای نجار نژاد

فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 3)فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 3)

فیزیک (مسائل تبادل گرمایی و  رسانش گرمایی 2 )آقای نجار نژادفیزیک (مسائل تبادل گرمایی و رسانش گرمایی 2 )آقای نجار نژاد

فیزیک (مسائل تبادل گرمایی و  رسانش گرمایی 1 )آقای نجار نژادفیزیک (مسائل تبادل گرمایی و رسانش گرمایی 1 )آقای نجار نژاد

فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 4)فیزیک : جناب آقای نجارنژاد(تعادل گرمایی 4)

فیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 3 ) آقای تسلیمفیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 3 ) آقای تسلیم

فیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 2 ) آقای تسلیمفیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 2 ) آقای تسلیم

فیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 1 ) آقای تسلیمفیزیک تجربی (فصل آخر -تعادل آب و یخ 1 ) آقای تسلیم