دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

هندسه (تمرین قضیه کسینوس ها و قضیه نیمسازها 1) آقای قنبریهندسه (تمرین قضیه کسینوس ها و قضیه نیمسازها 1) آقای قنبری

هندسه (تمرین قضیه کسینوس ها و قضیه نیمسازها 2) آقای قنبریهندسه (تمرین قضیه کسینوس ها و قضیه نیمسازها 2) آقای قنبری

هندسه ( کوتاهترین مسیر و قضیه سینوس ها 1) آقای قنبریهندسه ( کوتاهترین مسیر و قضیه سینوس ها 1) آقای قنبری

هندسه ( کوتاهترین مسیر و قضیه سینوس ها 2) آقای قنبریهندسه ( کوتاهترین مسیر و قضیه سینوس ها 2) آقای قنبری