دبیرستان پسرانه امام محمد باقر علیه السلام

گسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 1)آقای امینیگسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 1)آقای امینی

گسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 2)آقای امینیگسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 2)آقای امینی

گسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 3)آقای امینیگسسته (فصل سوم مربع های لاتین جایگشت های باتکرار 3)آقای امینی

زیست شناسی (دنباله فصل هفتم 1 ) : آقای آرین منشزیست شناسی (دنباله فصل هفتم 1 ) : آقای آرین منش

زیست شناسی (دنباله فصل هفتم 2 ) : آقای آرین منشزیست شناسی (دنباله فصل هفتم 2 ) : آقای آرین منش

تدریس ادبیات دبیرآقای جعفر پور تدریس ادبیات دبیرآقای جعفر پور

عربی (درس 4-مفعول مطلق 1 ) آقای رحیمیعربی (درس 4-مفعول مطلق 1 ) آقای رحیمی

عربی (درس 4-مفعول مطلق 2 ) آقای رحیمیعربی (درس 4-مفعول مطلق 2 ) آقای رحیمی

عربی (درس 4-مفعول مطلق 3 ) آقای رحیمیعربی (درس 4-مفعول مطلق 3 ) آقای رحیمی

عربی (درس 4-مفعول مطلق 4 ) آقای رحیمیعربی (درس 4-مفعول مطلق 4 ) آقای رحیمی

دین و زندگی(درس نهم و دهم 1)آقای فرنیادین و زندگی(درس نهم و دهم 1)آقای فرنیا

دین و زندگی(درس نهم و دهم 2)آقای فرنیادین و زندگی(درس نهم و دهم 2)آقای فرنیا

عربی (درس چهارم) : آقای علی اکبریعربی (درس چهارم) : آقای علی اکبری